"Rodnaya Derewnya" Ryazhenka 3,5% vetgehalte, 0,5 liter.

"Rodnaya Derewnya" Ryazhenka 3,5% vetgehalte, 0,5 liter.